Saturday, May 26, 2012

How to do the Parayana of Harivijay?

श्री हरिविजय  ग्रंथ पारायण

Shri HariVijay Grantha has 36 Adhyayas in all having total 8139 oovis in it. This Grantha depicts the complete Life-time story of Shri Krishna. प्रत्येक चातुर्मासात हा कुठे कुठे लावला जातोच. लावला जातो म्हणजे याचे पठण केले जाते. कुठल्याही मराठी महिन्याच्या प्रतिपदेपासून रोज एक अध्याय याप्रमाणे छत्तीस दिवस म्हणजे पुढल्या महिन्याच्या षष्ठीपर्यंत हा 'श्री हरिविजय' ग्रंथ पठण / पारायण करता येतो. हरिविजय हा मोठ्या चवीने वाचल्यास श्रीकृष्ण दर्शनाची प्रेमळ अनुभूती वाचकांना घेता येईल हे सुबुद्ध वाचकांनी ध्यानात ठेवले तर त्यांना ह्या ग्रंथाचा खरा आस्वाद घेता येईल. रोज चार अध्याय याप्रमाणे नऊ दिवसात ग्रंथ पूर्ण करण्याचीही परंपरा आहे. वाचकांनी आपल्या बुद्धी शक्तीनुसार ते ठरवावे. ह्या ग्रंथाच्या वाचनाने आनंदाच्या दाही दिशा आपल्यापुरत्या विस्तारल्या जातात असा अनुभव हा ग्रंथ निश्चितपणे देतो. मंगलाचरण म्हणून ग्रंथ पठणास प्रारंभ करावा.
मंगलाचरणम
जयति सिंदुरवदनो देवो यत्पाद्पन्कजस्मरणं ।। वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां ।।१।। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डीतकरा या श्वेतपद्मासना ।। या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुतिभिर्देव्यै सदा वन्दिता ।। सामां पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाद्यापहा ।।२।। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं ।। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ।।३।। नारायणं  नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम ।। देवीं सरस्वतीम् व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ।।४।। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं ।। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ।।५।। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर्: गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ।।६।। सर्वेपिसुखिन: सन्तु सर्वे सन्तु निरामया: । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्र्चित दु:खमाप्नुयात ।।७।।
।। श्रोत वक्ता श्रीपांडुरंग: समर्थ: ।। पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल ।।
पार्वतीपते हर हर महादेव ।। सीताकांतस्मरण जय जय राम ।।

No comments:

Post a Comment