Thursday, September 25, 2014

भोंडल्याची ( हादग्याची ) गाणी - १

भोंडल्याची सुरुवात सहसा खालील गाण्याने होते…. गणेशाला वंदना करून मुली भोंडल्याचा खेळ सुरु करतात.

ऐलमा पैलमा गणेश देवा ।
माझा खेळ मांडुदे करीन तुझी सेवा ।
माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारी,
पारवे घुमती बुरजावरी ।
गुंजवाणि डोळ्याच्या सारविल्या टिका,
आमच्या गावच्या भुलोजी नायका ।
एवि निघा तेवि निघा, कांडा तीळ बाई तांदुळ घ्या ।
आमच्या आया, तुमच्या आया, खातील काय दुधोंडे ।
दुधोंड्याची लागली टाळी, आयुष्य दे रे  बा वनमाळी ।
माळी गेला शेती भाता, पाऊस पडला येता जाता ।
पड पड पावसा थेंबो थेंबी, थेंबो थेंबीच्या आळव्या लोंबी ।
आळव्या तुझी सात कणसं, भोंडल्या तुझी सोळा वर्षं ।
अतुला तुझी सात कणसं, भोंडल्या तुझी सोळा वर्षं ।
अतुला मातुला चरणी घातूला, चरणीचे सोंडे हातपाय खणखणीत गोंडे ।
एक एक गोंडा विसा विसाचा, साडे नांगर नेसायचा ।
नेसा ग नेसा बाहुल्यांनो, वरीस वर्ष पावल्यांनो ॥१॥


काही ठिकाणी गणेश वंदना खालील गाण्याने होते. तसे हे गाणे फार ऐकिवात नाही, पण गाण्याचे शब्द पाहता हे गाणे लोकसंगीताचाच एक नमुना वाटते.
आधी नमुया श्री गणराया
मंगलमुर्ती विघ्न हराया
मंगलमुर्ती उंदरावरी
सत्ता त्याची इंद्रावरी
इंद्र हा स्वर्गीचा राजा ( चाल बदल)
झुलती हत्तीच्या फौजा
वरुण चाकर इंद्राचा
पाऊस पाडील हस्ताचा
पड पड पावसा थेंबोथेंबी
थेंबोथेंबीच्या हळव्या लोंबी
हळव्या लोंबी आणुया, तांदुळ त्याचे कांडुया
मोदक्-लाडु बनवुया
गणरायाला अर्पुया....

No comments:

Post a Comment