Friday, December 24, 2010

Nhau Bala Nhau

बाळाला आंघोळ घालताना ही आईला त्याची करमणुक करावी लागते। आंघोळीच्या वेळेस म्हणता येईल असे हे मंगेश पाडगावकरांचे आणखी एक बडबड गीत.

न्हाऊ बाळा न्हाऊ,
आंघोळीला जाऊ !

बशू बाई बशू,
पाटावरती बशू !

बुडु बुडु बुडू,
गोल गोल गडू !

फेस पहा फेस,
ओले ओले केस !

घुशु घुशु घुशू,
ओले अंग पुशू !

कवी - मंगेश पाडगावकर

No comments:

Post a Comment