Saturday, December 25, 2010

Aplam Chaplam

बाळाला झोपवताना आईला फार कसरत करावी लागते। राजा मंगळवेढेकर यांचे हे बाळ झोपवताना म्हणण्याजोगे गीत...

अपलम् चपलम्
चम् चम् चम्

गुलाबाचे अत्‍तर
घम् घम्‌ घम्

इवलेसे फूल
डुलु डुलु डुलु

इवलासा थेंब
टुळु टुळु टुळु

इवलीशी कुपी
छान छान छुक्

बाळ गेला झोपी
बोलू नका, शुक्

कवी - राजा मंगळवेढेकर

No comments:

Post a Comment