Thursday, March 10, 2011

Irsaal Pune

काही वेळेला " खोडी " काढायचं मनात नसतं. पण ग्राहकानं अनाठायी शंका विचारुन बेजार केलं तर " इरसाल पुणेरीउत्तराची " चपराक बसते.

उदा .
शिट्टीवर सुरेल गाणं सादर करणारा मित्रवर्य अप्पा कुलकर्णी मुळात महाराष्ट्र बँकेत होता. त्याच्या बँकेसमोरचा रस्ता फक्त ओलांडायचा अवकाश, समोरच आणखी एक सहकारी बँक होती . तिथलाच " चेक " घेऊन आपल्यामहाराष्ट्र बँकेतल्या खात्यात भरण्यासाठी ग्राहक महाशय आले. नेमकं काउंटरवरच्या अप्पाला त्यांनी विचारलं, " कॅश कधी होईल ?"

अप्पा म्हणाला, " उद्या बँकेला सुट्टी आहे , परवा होईल ."

ग्राहाकानं विचारलं, " का पण ? समोरच्या बँकेचा तर चेक आहे. वेळ लागतोच कसा ?"

" अहो. उद्या सुट्टी आहे ..." अप्पाचा नम्रपणा अद्याप सुटला नव्हता !

" पण समोरच तर बँक आहे ...." ग्राहक हेका सोडेना.

मग खट्याळ अप्पाला राहवेना . तो म्हणाला , " काका, काय आहे, केवळ रस्ता ओलांडल्यावरच्या बँकेचा चेक आहे म्हणुन लगेचच कॅश होतो असं नसतं. प्रोसिजर असते... असं बघा.."

" काही सांगु नका , प्रोसिजर - बिसिजर !"

" ऐका तर काका ... वैकुंठ, स्मशानभुमीच्या दारातच.. समजा तुम्ही गेलात म्हणजे मेलात तर दारातच गेले म्हणुन सरणावर चढवतील का ? आधी ससुनला नेतील... चेक करतील.. घरी नेतील.. हार घालतील.. मृत्यु पास काढतील.. मग...
वैकुंठकडे..!!"

" कळलं ..!" फणकारत ग्राहक महाशय निघुन गेले. अशा इरसाल प्रश्नोत्तरामुळे किंवा " न " विचारता केलेल्या - नोंदविलेल्या प्रक्रियेमुळेच पुण्याचा जिवंतपणा टिकुन आहे... पूणं कधी ' डल ' होत नाही..!

No comments:

Post a Comment